an cung ngưu

An cung ngưu có công dụng chữa bệnh như thế nào? An cung ngưu có công dụng chữa bệnh như thế nào?

An cung ngưu có công dụng chữa bệnh như thế nào?